Jste zde

Zažehněme ohně


  Aktuální informace - vzhledem k na?ízení vlády o omezení volného pohybu osob je akce zrušena. O akci ale ur?it? nep?ijdete, bude jakmile to situace dovolí.

  Pro všechny, kte?í se na ohe? moc t?šili, jsme p?ipravili alespo? drobnou demo verzi. P?ij?te se oh?át k ohni zde

  Sou?ástí oslav 30. výro?í obnovení samostatné ?innosti Pionýra bude i akce Zažehn?me ohn?. O co p?jde? V tradi?ní den spojený s po?átkem jara, v sobotu 21. 3., v podve?er zapálíme na co nejvíce místech po celé republice pionýrské ohn?. P?ivítáme tak jaro a p?ilétající vlaštovky. Také se tím pokusíme o nový ?eský rekord v po?tu oh?? zapálených ve stejný ?as!

  Náš ohe? se rozho?í na naší táborové základn? Chocn?jovice. Z Chlumce nad Cidlinou od klubovny (U Starého hradu 74) bude v 13:00 vypraven tábornický autobus. Pro ú?astníky je p?ipraveno posezení, ob?erstvení a prohlídka základny. V 16:30 slavnostn? zapálíme táborový ohe?. Tábornický autobus odjíždí v 19:00 zp?t do Chlumce nad Cidlinou.
  Činnost PS Táborník je realizována za finanční podpory KÚ Královéhradeckého kraje, města Chlumec nad Cidlinou a Nadace Vodafone Česká republika.

  Pionýrská skupina Táborník   e-mail: pstabornik@gmail.com